Home‎ > ‎KHÓA LỄ‎ > ‎

PHẬT THÀNH ĐẠO & GIỖ TỔ VĨNH NGHIÊM

 

 

KHÓA LỄ
PHẬT THÀNH ĐẠO
&

GIỖ TỔ VĨNH NGHIÊM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CHÙA VĨNH NGHIÊM

1476 S. RESERVOIR STREET

POMONA, CA 91766

TEL: (909) 620-7041

 

Thích Minh Thông biên soạn


Cẩn bạch

 

Theo Ngài Mật Thể ghi trong Việt  Nam  Phật Giáo Sử lược, thì Phật Giáo Việt Nam  được truyền từ Trung Hoa qua có các giòng phái chính: Bồ Đề Đạt Ma, Vô Ngôn Thông và Thảo Đường. Từ Ấn Độ truyền sang là Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Mỗi giòng phái đều có Tổ đạo, lập thành tông phái kế truyền.

 

Phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi, Vô Ngôn Thông và Giòng phái Lâm Tế chuyên về Thiền, thống lý Niết Bàn. (Xin coi phần chú thích ở dưới.)

 

Phái Thảo Đường chuyên về Tịnh độ hướng tới cảnh giới Cực Lạc.

Phái Tào Động chuyên về Kinh Luật cứu kính giải thoát khổ đau.

Phái Thiền Trúc Lâm do Ngài Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tôn sáng lập tại khu Yên Tử, Bắc phần Việt Nam và được hai đệ tử  Pháp Loa và Huyền Quang dựng lên thiền phái Trúc Lâm Việt Nam.

 

Giòng phái Lâm Tế thịnh hành tại hai miền Trung, Nam; và Giòng phái Tào Động  phát huy lớn mạnh ở miền Bắc.

Lâm Tế hay Tào Động không chuyên biệt Thiền tông, Tịnh độ tông hay Mật Tông, mà đều dung hóa cả ba tông hành trì hoằng dương chính pháp  y theo trong ba tạng giáo điển là Kinh, Luật, Luận với mục đích tiếp độ nhân sinh, hoằng dương Phật đạo gọi là Liên Tông.

 

Để tưởng niệm chư Tôn Đức Giác Linh trong giòng phái Vĩnh Nghiêm, chùa Vĩnh Nghiêm Cali, Hoa Kỳ thiết lễ hiệp kỵ Quý Ngài hàng năm vào hai ngày:

 

1.      Giỗ Ngài Thích Tâm Giác vào tháng mười Âm Lịch, là ngày hiệp kỵ của Quý Ngài trong đoàn sứ giả Như Lai hành đạo tại miền Nam Việt Nam.

2.      Giỗ Tổ Vĩnh Nghiêm, Thích Thanh Hanh, Đệ nhất Thiền Gia Pháp Chủ Việt Nam, là ngày hiệp kỵ chư Tôn Đức Giác Linh thị Phật tại miền Bắc Việt Nam vào tháng chạp Âm Lịch, ngày Phật Thích Ca Thành đạo.


KHÓA LỄ

 1. Niệm hương - Bạch Phật
 2. Lễ Tam Bảo- Tán Phật
 3. Văn thỉnh chư Tôn Tổ Sư
 4. Đại Bi-Bát Nhã- Vãng-sinh
 5. Cúng Phật và Tôn Đức Giác Linh
 6. Niệm Phật - Hồi Hướng
 7. Phát Nguyện
 8. Tam Tự Quy

 

 1. NIÊM HƯƠNG BẠCH PHẬT

(3 tiếng chuông)

Chủ lễ: (Nguyện hương)

 

Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

 

Nam Mô Thập Phương Thường trụ Tam Bảo!

 

Con nay đốt nén tâm hương.

Lễ nghi trai soạn hiến cúng dường.

Đức Phật Thích Ca, ngày thành đạo.

Tổ Vĩnh Nghiêm thăng hoá Tây Phương.

Hiệp kỵ Giác Linh giòng Tào Động.

Huý nhật chư tôn phái Thảo Đường.

Siêu tiến hương linh thờ trăm họ,

Nguyện cầu Đại Chúng được an khương

(dập nhẹ 1 tiếng chuông)

         

          Kính nguyện:

         

          Mây từ che khắp,

          Ánh đạo dài lâu,

          Tổ đình hưng vượng,

          Tăng chúng an hòa,

          Tín hữu đàn na.

          Huân triêm công đức.

Nam Mô Thường Trụ Tam Bảo tác đại chứng minh

(1 tiếng chuông)

Nam Mô Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Già Lam Thánh Chúng thùy từ lai lâm chứng giám.

                                                (1 tiếng chuông)

 

Nam Mô Hương Cúng Dàng Bồ tát Ma Ha Tát

                                                (3 lần, 3 tiếng chuông)
(Đại chúng vái xuống, điển lễ cắm hương trên bàn thờ)

 

 1. LỄ TAM BẢO: (3 tiếng chuông)

 

Điển lễ xướng:

 

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô tận hư không biến pháp giới quá, hiện, vị lai Thập Phương Chư Phật Tôn Pháp Hiền Thánh Tăng Thường Trụ Tam Bảo.

(3 lần, mỗi lần 1 lạy một tiếng chuông, lạy cuối 3 tiếng chuông)

 

TÁN PHẬT

 

 (Mọi người đều đứng chấp tay đọc)

 

Đấng Như Lai vẹn đầy phúc tuệ,

Đức mênh mông như biển khôn lường.

Độ cho khắp cả mười phương,

Thoát vòng khổ não lên đường tiêu dao.

Đạo mầu nhiệm núi cao khôn sánh,

Khắp muôn đời phàm thánh quy y.

Lòng đầy hỷ xả từ bi,

Lấp bằng bể khổ sông mê chẳng còn.

Thành phiền não cùng non ngã mạn,

Phá tan tành từ ngọn đến chân.

Lòng không vướng chút bụi trần,

Pháp thân tự tại muôn phần yên vui.

Báo thân hưởng đời đời sung túc,

Hóa thân ra muôn ức nhẹ nhàng.

Hào quang soi khắp mười phương,

Phá tan tành hết mọi đường tối tăm.

Dung nhan đẹp đủ băm hai tướng,

Sức oai thiêng vô lượng vô biên.

Cho bao loài được như nguyền,

Một lòng bình đẳng chẳng thiên vị gì.

Coi kẻ oán cũng như ruột thịt,

Thả bè từ vớt hết trầm luân,

Chúng con mừng có thiện nhân.

Được làm người lại được gần Như-lai.

Dốc lòng lạy xin Ngài soi xét,

Nguyện đời đời sạch hết nghiệp duyên,

Chẳng còn vướng chút lo phiền,

Tiêu dao tự tại chứng lên Bồ Đề.

“Án phạ nhiệt la vật. ( 3 lần)

 

Chủ lễ xướng: Dốc lòng kính lạy,

 

Đại chúng hòa:

 Nam-mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

(3 lễ, mỗi  lễ 1 tiếng chuông, lễ cuối 3 tiếng chuông)

 

 

 1. VĂN THỈNH CHƯ TÔN TỔ SƯ

(3 tiếng chuông)

 

Điển lễ xướng:

 

Cung thỉnh: chư tôn Bồ Tát hóa sinh,

Chư Tổ truyền đạo khai minh pháp mầu.

Dạy cho con cháu giao châu,

Am hiểu Phật Đạo nguyện cầu Như Lai.

(dập nhẹ 1 tiếng chuông)

 

Đại  chúng hòa:   Dốc lòng  kính  thỉnh

(1 vái, 1 tiếng chuông) 

 

Điển lễ xướng:

Cung thỉnh,

Thiền học pháp phái liên khai,

Khương Tăng, Mâu Bác Quý Ngài Cương Lương.

Ma Ha Kỳ Vực tinh tường,

Vô Ngôn Huệ Thắng Liên Trường Đạt Ma.

(dập nhẹ 1 tiếng chuông)

 

Đại chúng hòa: Dốc lòng kính  thỉnh

(1 vái, 1 tiếng chuông)

 

Điển lễ xướng: 

 

Cung thỉnh Thánh Tổ Tỳ Đa,

Chư Tôn Tổ Đạo nước nhà Việt Nam.
 ( dập nhẹ1 tiếng chuông)

 

Đại  chúng hòa: Dốc lòng kính thỉnh 

(1 vái , 1 tiếng chuông)

 

          Điển lễ xướng:

Cung thỉnh,

Lý, Trần, Lê, Nguyễn linh quang,

Khuông Việt, Vạn Hạnh pháp đàn thiền sư.

Nhân Tôn Thánh Đế Hồng Từ,

Trúc Lâm Tam Tổ an cư Giác Hoàng.

Pháp Loa Đệ Nhị thầy ban.

Đệ Tam chính phái Huyền Quang kế vì.

(dập nhẹ 1 tiếng chuông)

 

Đại chúng hòa: Dốc lòng kính  thỉnh

 (1 vái, 1 tiếng chuông)

 

Điển lễ xướng:

 

Cung thỉnh Tôn Đức từ bi,

Bốn giòng Thánh Giáo sử ghi hàng đầu.

Thảo Đường núi Tuyết không lầu,

Pháp môn Tịnh Độ nguyện cầu Tây Phương.

(dập nhẹ 1 tiếng chuông)

 

Đại chúng hòa: Dốc lòng kính thỉnh

(1 vái, 1 tiếng chuông)

 

Điển lễ xướng: Cung thỉnh,


Lâm Tế chính phái thiền đường,

Chuyết Công Thánh Tổ khai phương tu hành.

(dập nhẹ 1 tiếng chuông)

 

Đại chúng hòa: Dốc lòng kính thỉnh

(1 vái, 1 tiếng chuông)

 

Điển lễ xướng: Cung thỉnh,

Tào Động kinh luật thông rành,

Đạt Ma khai hóa độ sinh pháp này.

(dập nhẹ 1 tiếng chuông)

 

 Đại chúng hòa: Dốc lòng kính thỉnh

(1 vái, 1 tiếng chuông)

 

Điển lễ xướng:

Cung thỉnh,

Liên Tôn  kết hợp đức thầy,

Lân Giác thiết lập để nay hòa đồng.

(dập nhẹ 1 tiếng chuông)

 

Đại chúng hòa: Dốc lòng kính thỉnh

(1 vái , 1 tiếng chuông)

 

Điển lễ xướng:

Cung thỉnh Tôn Đức các giòng,

Việt Nam Phật Giáo nhờ công Quý Ngài.
(dập nhẹ 1 tiếng chuông)

 

Đại chúng hòa: Dốc lòng kính thỉnh

(1 vái, 1 tiếng chuông)

 

Điển lễ xướng:

Cung thỉnh Tôn Đức Tổ Sư

Vĩnh Nghiêm Trấn Quốc Hòa Giai,

Quán Sứ, Liên Phái, Bảo Khai, Thanh Nhàn.

Hàm Long, Quảng Bá, chùa Hang,

Nhất Trụ, Bà Đá, Linh Quang, Vĩnh Tường.

Trung Hậu, Bá Tháp, Linh Đường.

Tế Xuyên, Tế Cát, Kim Cương, Giác Hoàng.

Tây Phương, Sùng Phúc, Thần Quang,

Vọng Cung, Cổ Lễ, Dư Hàng, Đức Viên.

Chùa Am, Đế Thích, Chân Tiên,

Vân Hồ, Tế Độ, Kim Liên, Bồ Đề.

Chiêu Thiền, Thiên Phúc, Bối Khê.

         Báo Thiên,Vĩnh Phúc, Phương Đê, Linh Từ.

Quỳnh Lâm, Phổ Tế, Quốc Sư

Trúc-Lâm,Võng Thị, Kiến Sơ, Pháp Đàn.

Đồng Đắc, Phúc Chỉnh, Cổ Loan,

Yên Bình, Phúc Nhạc, Đồng Quan, Yên Hòa.

Mai Xá, Bích Động, Pháp Hoa.

Bái Đỉnh, Linh Ứng, Phật tòa Tam Thanh.

Sùng Nghiêm, Non Nước, Đông Anh.

Quang Nghiêm, Chùa Đậu, Phú Vinh, Từ Hàng

Bảo An, Chánh Đại, Kim Quang,

Tuy-Lai, Tuy-Lộc, Đồng Quan, Hồi Thuần.

Qui-Hậu, Hòa-Lạc, Hàm-Ân,

Xã Trung, Xã Thượng, Đông Thuần, Hưng Yên.

Lưu Phương, Chỉ Chính, Phúc-Điền,

Cộng Nhuận,Giác-Hải, Bảo-Tuyền, Vân-Am.

 (dập nhẹ 1 tiếng chuông)

Đại chúng hòa: Dốc lòng kính thỉnh

(1 vái, 1 tiếng chuông)

 

Điển lễ xướng

Cung thỉnh Chư Tổ miền Trung

Chuyết Công, Lâm Tế, Từ Dung, Nguyên Thiều.

          Giác Phong, Liễu Quán, Hải Triều,

          Sơn môn, chư Tổ lập nhiều danh lam

Thiên Mụ, Báo Quốc, Từ Đàm,

Quốc Ân, Thập Tháp, Linh Quang, Đông Thiền,

Tường Vân, Từ Hiếu, Tây Thiên,

Trúc Lâm, Diệu Đế, Diệu Viên, Phổ Đà.

Viên Thông, Trúc Thánh, Long Hoa,

Thiền Tôn, Thiên Ấn, Sông Trà, Pháp Lâm.

Hiệp kỵ đốt nén hương trầm

Dâng lên chư Tổ lòng thành ghi ân.

(dập nhẹ 1 tiếng chuông)

Đại  chúng hòa: Dốc lòng kính thỉnh

(1 vái, 1 tiếng chuông)

 

Điển lễ xướng:

Cung thỉnh chư Tổ miền Nam

Lưỡng Xuyên, Sắc Tứ, Giác Lâm,

Viên Giác, Giác Ngộ, Từ Ân, Tập Thành.

Hoa Nghiêm, Phật Ấn, Giác Sanh,

Ấn Quang, Vạn Đức, Quang Minh, Vĩnh Tràng,

Phước Tường, Sùng Đức, Từ Quang.

Xá Lợi, Pháp Hội, Kim Cang, Phổ Hiền,

Dược Sư, Giác Ngạn, Từ Nghiêm.

Quan Âm, Chánh Giác, Bửu Tuyền, Bảo Minh.

Phước Hòa,Viên Giác, Hòa Bình,

Vạn Hạnh. Long Nhiễu, Châu Thành, Giác Minh.

Giác Viên, Vạn Thọ, Thiên-Minh,

Nam Thiên Nhất Trụ tổ đình Thăng Long

Hoa-Nghiêm, Quảng-Đức, Viên Thông

Mai Sơn,Vạn Thạnh, Giác Phong, Đức- Hòa.

Từ-Ân, Bảo Thắng, Pháp-Hoa,

Giác Tâm, Châu Thới, Phúc Lâm, Liên Trì. (dập nhẹ 1 tiếng chuông)

 

Đại chúng hòa: Dốc lòng kính thỉnh

(1 vái, 1 tiếng chuông)

 

Điển lễ xướng:

 

Duyên nay sửa soạn lễ nghi,

Cúng dàng Phật Tổ nguyện vì chư Tôn.

Huân triêm công đức chư Sơn

Thiền đồ tứ chúng ghi ơn quý Ngài.

(1 tiếng chuông)

 

Đạo làm con, công cha mẹ sinh thành nhớ tưởng,

Phép thiền gia, ân thầy tổ giáo dưỡng ghi sâu.

Hôm nay vào mùa Phật Thành Đạo,

Ánh Từ Bi tỏa khắp năm châu.

Chúng con kính cẩn cúi đầu,

Hương hoa tiến lễ nguyện cầu Thế Tôn.

Chư Tôn Đức, sơn môn pháp phái,

Hoằng dương Phật pháp nước Việt Nam.

Dựng chùa mở cảnh già lam,

Tiếp dẫn đồ chúng truyền ban đạo mầu.
(dập nhẹ 1 tiếng chuông)

 

Đại chúng hòa: Dốc lòng kính  thỉnh

(1 vái, 1 tiếng chuông)

 

Điển lễ xướng:

 

Công đức Tổ Vĩnh Nghiêm, Thích Thanh Hanh Pháp Chủ Bắc Việt, chấn hưng Phật Giáo sách tiến Tăng Ni tu hành thông làu giới luật. (dập nhẹ 1 tiếng chuông)

 

Đại chúng hòa: Dốc lòng kính thỉnh

(1 vái,  1 tiếng chuông)

 

Điển lễ xướng:

 

Danh thơm đức Quảng Bá, Thích Mật Ứng, Đệ Nhị Pháp Chủ, tiếp nối công trình dẫn dắt đại chúng duy trì hệ thống thiền gia. ( dập nhẹ 1 tiếng chuông)

 

Đại chúng hòa:  Dốc lòng kính thỉnh

(1 vái, 1 tiếng chuông)

 

Điển lễ xướng:

 

Tổ Vĩnh Trường Tăng Cang Hòa Thượng, chức chánh kiểm Tăng liên tỉnh lừng danh. (dập nhẹ 1 tiếng  chuông)

 

Đại chúng hòa: Dốc lòng kính thỉnh

( 1 vái, 1 tiếng chuông

 

Điển lễ xướng:

 

Đức Tuệ Tạng lên ngôi thượng thủ, giới luật oai nghiêm Tăng đồ ngưỡng mộ.
( dập nhẹ 1 tiếng  chuông)

 

Đại chúng hòa: Dốc lòng kính thỉnh

(1 vái, 1 tiếng chuông)

 

Điển lễ xướng:

 

Ngài Tố Liên, Tổng Tri Sự Giáo Hội Bắc Phần, đào tạo Tăng tài phát huy chân lý Phật Giáo. (dập nhẹ 1 tiếng  chuông)

 

Đại chúng hòa:  Dốc lòng kính  thỉnh

( 1 vái, 1 tiếng chuông)

 

Điển lễ xướng:


Ngài Trí Hải Tổng Tri Sự Tăng Già toàn quốc, giáo huấn đồ chúng duy trì bảo tướng Như Lai. ( dập nhẹ 1 tiếng chuông)

 

Đại chúng hòa: Dốc lòng kính thỉnh

(1 vái, 1 tiếng chuông)

 

Điển lễ xướng:

 

 

Tổ Thích Thanh Thạnh, chứng minh đạo sư, sơn môn Vĩnh Nghiêm, huân tu tam học, khai hóa nhân sinh. (dập nhẹ 1 tiếng chuông)

 

Đại chúng hòa: Dốc lòng kính thỉnh

(1 vái, 1 tiếng chuông)

 

Điển lễ xướng

Tổ Thích Đức Nhuận, Pháp Chủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam, lãnh đạo tứ chúng hoằng dương Phật Đạo. ( dập nhẹ 1 tiếng chuông)

 

Đại chúng hòa: Dốc lòng kính thỉnh

(1 vái, 1 tiếng chuông)

 

Điển lễ xướng:

 

Chư Tôn Đức Tổ Giác Linh,

Cao đăng Phật Quốc hóa sinh nhiệm mầu.

Chúng con kính cẩn cúi đầu,

Tâm Kinh Bát Nhã nguyện cầu chu viên.
(dập nhẹ 1 tiếng chuông)

 

Đại chúng hòa: Dốc lòng kính thỉnh

          (1 vái, 1 tiếng chuông)

 

          Truy tiến chư vị hương linh:

 

Điển lễ xướng:


Trượng thừa Phật lực vô biên,

Đa sinh phụ mẫu cửu huyền hương linh.

Ký tiến tại chốn tổ đình,

Thăng hoa cực lạc vãng sinh liên trì.

Nguyện cầu Đức Phật từ bi,

Tế độ hết thảy hồn quy sen vàng.

Mọi người cõi thế an khang,

Quốc gia hưng thịnh đạo vàng phát huy.

 

Trai đàn thiết lập linh đình,

          Cơm canh lễ vật lòng thành kính dâng

          Mời vào thính pháp văn kinh,

Hương linh trăm họ xướng danh thỉnh ngồi.

 

 

Điển lễ xướng:

 

(Tiến sớ chư hương linh ký tiến tại chùa)

 

 

 

 4. ĐẠI BI- BÁT NHÃ –VÃNG SINH

          (đại chúng đồng tụng)

Niệm lên thần chú Đại Bi

          Cầu xin chư Phật độ trì chúng sinh

          Thần thông hóa phép muôn hình

          Hiện thân Bồ Tát hóa thành vô biên

          Cứu khổ thập nhị lời nguyền

          Quan Âm Bồ Tát Ngài liền hiện ra

          Giúp cho phiền não trôi qua

          Giải trừ nghiệp chướng sa bà khổ đau

          Cùng nhau chí thiết nguyện cầu

          Thiên Long Thánh Chúng theo sau hộ trì

          Chính văn Phạn ngữ Đại Bi

Dốc lòng trì tụng tai nguy tiêu trừ.

Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát.

(3 lần, 1 chuông)

 

Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni.
Nam mô hát ra đát na đá ra dạ gia. Nam mô a lị gia, bà lô yết đế, thước bát ra gia, bồ đề tát đóa bà gia, ma ha tát đóa bà gia, ma ha ca lô ni ca gia. Án, tát bà ra bạt duệ, số đát na đát tỏa. Nam mô tất cát lị đóa y mông a rị gia, bà lô cát đế thất Phật la lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn trì hê rị ma ha, bàn đá sa mế, tát bà ha tha đậu thâu bằng, a thệ dựng, tát bà tát đóa na ma bà già, ma phạt đặc đậu, đát điệt tha: Án, a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê lị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà, tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, lị đà dựng, câu lô câu lô yết mông, độ lô độ lô phạt xà gia đế, ma ha phạt xa gia đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra gia, giá ra giá ra, ma ma phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê thất na thất na a ra sấm Phật ra xá lị, phạt sa phạt sấm, Phật ra xá ra, hô lô hô lô ma ra hô lô hô lô hê lị, sa ra sa ra, tất rị tất rị, tô lô tô lô, bồ đề dạ bồ đề dạ, bồ đà dạ bồ đà dạ, di đế rị dạ na ra cẩn trì địa rị sắt ni na, ba dạ ma na sa bà ha. Tất đà dạ, sa bà ha. Ma ha tất đà dạ sa bà ha. Tất đà dụ nghệ, thất bà ra dạ, sa bà ha. Na ra cẩn trì, sa bà ha. Ma ra na ra, sa bà ha. Tất la tăng a mục già da sa bà ha. Sa bà ma ha, a tất đà dạ sa bà ha. Giả cát ra a tất đà dạ, sa bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, sa bà ha. Na ra cẩn trì, bàn dà ra da sa bà ha. Ma bà rị thắng yết ra dạ, sa bà ha. Nam mô hát ra đát na đá ra dạ gia. Nam mô a rị gia, bà lô cát đế thước bàn ra dạ, sa bà ha. “Án, tất điện đô, mạn đá ra bát đà gia, sa bà ha.”
(3 lần, 1 tiếng chuông)

 

BÁT NHÃ TÂM KINH

(1 tiếng chuông)

 

Quán Tự Tại khi là Bồ Tát,

Hiểu đạo mầu mọi pháp viên dung

Rõ ràng năm uẩn đều không,

Một lòng độ hết chúng sinh ách nàn,

Xá lợi Tử! Sắc không không sắc,

Khác gì đâu? Sắc tức là không

Sắc không không sắc một giòng

Thụ, tưởng, hành, thức cùng trong lẽ này,

Xá lợi Tử! pháp nay thế cả

Không tướng thời còn có chi hình,

Không diệt thời cũng không sinh,

Không thêm không bớt thực tình xét suy.

Cũng bởi cõi không kia không sắc,

Thụ, tưởng, hành và thức khỏi bàn,

Mắt, tai, mũi, lưõi, ý, thân.

Đã không hết cả sáu trần còn đâu?

Sắc, thanh, hương bắt đầu không có,

Vị, xúc, pháp cũng bỏ ra bên,

Nói còn nhãn giới ai tin,

Cả ý thức giới không tên không hình,

Không vô minh, vô minh sẽ hết.

Thì còn đâu già, chết mà lo

Cái già cái chết hư vô

Khổ, tập, diệt, đạo tựa hồ như không

Đã không trí thời không sở đắc

Sở đắc không, Bồ Tát mới thành.

Chính Đẳng, Chính Giác mới sinh

Lòng không quản ngại mới thành quả tu

Không quản ngại hết lo hết sợ.

 

Điên đảo kia lìa bỏ tức thì,

Niết Bàn cứu cánh xét suy,

Phật trong tam thế đều y kinh này.

Pháp Vô Thượng trước nay có một,

Chính Biến Tri là cốt yếu thay,

Như Kinh Bát Nhã tụng đây

Là bài thần chú trước nay khôn lường

Là thần chú Đại minh vô thượng

Là chú Vô đẳng đẳng tối linh

Diệt trừ hết khổ thực tình,

Cho nên chư Phật thuyết minh chú rằng: “Mau mau đi về bến giác,

 Tới Niết-bàn thoát khỏi khổ đau.”

 (3 lần, 3 tiếng chuông tụng tiếp)

 

Nguyện cầu giải thoát siêu sinh,

Thăng hoa Phật quốc vãnh sinh liên trì,
 

Nẳng mồ A di đá bà dạ, đá tha dà đá dạ, đá địa dạ tha. A di rị đô bà tỳ, a di rị đá tát đam bà tỳ; A di rị đá tỳ ca lan đế, a di rị đá , tỳ ca lan đá. Dà di nị dà dà na, chỉ đá ca lệ sa bà ha.” (3 lần, 1 tiếng chuông)

 

 1. CÚNG PHẬT-TÔN ĐỨC GIÁC LINH

 

Đại chúng đồng tụng

 

Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Phật.

Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Pháp.

Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tăng.

Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam Mô Cực Lạc thế giới A Di Đà Phật,

Nam Mô Đương Lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật,

Nam Mô Thập phương tam thế nhất thiết chư Phật,

Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ tát,

Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát,

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát,

Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát.

Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát.

Nam Mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát.

Nam Mô Già Lam Thánh Chúng Bồ Tát.

Nam Mô Giám Trai Sứ Giả Bồ Tát.

Nam Mô Thập Điện Minh Vương Bồ Tát.

Nam Mô Việt Nam Phật Giáo Lịch Đại Tổ Sư Bồ Tát.

Nam Mô Vĩnh Nghiêm Đạo Tràng  Hội Thượng Phật Bồ Tát. (3 tiếng chuông)

 

Nhang đèn hoa quả kính dâng,

Cúng dàng chư Phật mông huân phước lành.

Trai diên thanh tịnh lòng thành,

Tiến cúng chư Tổ giác linh nhiều đời.

Cơm canh lễ vật kính mời,

Hương linh các tộc thỉnh ngồi phó trai.

 

Biến thực thần chú niệm qua,

Hạt châu hóa phép biến ra vô cùng.

“Nam mô tát phạ đát tha nga đá, phạ rô chỉ đế, Án, tam bạt ra tam bạt ra hồng.”

( 3 lần 1 tiếng chuông )

 

Biến thủy thần chú niệm xong,

Chén nước cam lộ ở trong đạo mầu.

 

 “Nam mô tô rô bà ra, đát tha nga đá ra, đát điệt tha, Án, tô rô, tô rô, bát la tô rô, bát la tô rô sa bà ha.”  (3 lần 1 tiếng chuông)

 

Niệm lên thần chú cúng dàng,

Chư Phật thụ dụng xin ban phúc lành.

 

“Án nga nga nẳng tam bà phạ phiệt nhật la hộc” (3 lần 1 tiếng chuông)


Tiêu tai kiết tường thần chú:

Nẳng mồ tam mãn đá, mẫu đà nẫn, A-bát ra đế, hạ đa xá ta nẳng nẩm. Đát điệt tha. Án già già, già hế già hế, hồng hồng nhập phạ ra, nhập phạ ra, bát ra nhập phạ ra, bát ra nhập phạ ra, để sắt sá, để sắt sá, sắt trí rị, sắt trí rị, ta phấn tra, ta phấn tra, phiến để ca, thất rị duệ, ta phạ ha. (3 lần 1 tiếng chuông)

 

Ngày đêm sáu khắc tốt lành,

Nguyện cầu Phật độ chúng sinh an hòa,

Bao nhiêu phiền não trôi qua

Tiêu trừ nghiệp chướng Sa Bà bấy lâu

Cát tường thần chú nguyện cầu

Một lòng chánh niệm sạch làu ác duyên

Chư Tôn Bồ Tát vô biên

Giúp người trì tụng qua miền khổ đau

Được về cảnh giới nhiệm mầu

Long thần Hộ Pháp theo sau hộ trì.

Nam mô tiêu tai giáng cát tường Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần, 3 tiếng chuông)

 

Đảnh lễ chư Tôn Đức Tổ Sư:

 

Điển lễ xướng:

 

Chí tâm đảnh lễ, Nam mô  Ma Ha Tỳ Khưu Bồ Tát Giới, huý Nguyễn văn Đàm, pháp hiệu Thích Thanh Hanh, Đệ Nhất Thiền Gia Pháp Chủ Bắc Việt, hóa thân Bồ Tát thiền tọa hạ. (dập nhẹ 1 tiếng chuông)

 

 ( 1 lạy, 1 tiếng chuông)

Đại chúng hòa: Chí tâm đảnh lễ

 

Điển lễ xướng:

 

Chí tâm đảnh lễ, Nam Mô Ma Ha Tỳ Khưu Bồ Tát Giới, huý Nguyễn Minh Hương, pháp hiệu Thích Mật Ứng, Đệ Nhị Thiền Gia Pháp Chủ Bắc Phần, hóa thân Bồ Tát thiền tọa hạ. (dập nhẹ 1 tiếng chuông)

 

Đại chúng hòa: Chí tâm đảnh lễ

(1 lạy 1 tiếng chuông)

 

Điển lễ xướng:

 

Chí tâm đảnh lễ, Nam Mô Ma Ha Tỳ Khưu Giới, huý Nguyễn Thanh Thuyên, pháp hiệu Thích Tâm Thi, Đạo hiệu Thích Tuệ Tạng, Thượng Thủ Giáo Hội Tăng Già Việt Nam, hóa thân Bồ Tát thiền tọa hạ. (dập nhẹ 1 tiếng  chuông)

 

Đại chúng hòa: Chí tâm đảnh lễ

(1 lạy, 1 tiếng chu6ng)

 

Điển lễ xướng:

 

Chí tâm đảnh lễ, Nam Mô Ma Ha Tỳ Khưu Bồ Tát Giới, huý Nguyễn Tâm An, pháp hiệu Thích Vĩnh Trường, Tăng Cang Hòa Thượng, Chánh Kiểm Tăng Liên Tỉnh, hóa thân Bồ Tát thiền tọa hạ.
(dập nhẹ 1 tiếng  chuông)

 

Đại chúng hòa: Chí tâm đảnh lễ

(1 lạy, 1 tiếng chuông)

 

Điển lễ xướng:

 

Chí tâm đảnh lễ, Nam Mô Ma Ha Tỳ Khưu Bồ Tát Giới, huý Nguyễn Thanh Lai, pháp hiệu Thích Tố Liên, Tổng Trị Sự Phật Giáo Bắc Việt, hóa thân Bồ Tát thiền tọa hạ. (dập nhẹ 1 tiếng chuông)

 

Đại chúng hòa:  Chí tâm đảnh lễ

(1 lạy, 1 tiếng chưo6ng)

 

Điển lễ xướng:

 

Chí tâm đảnh lễ, Nam Mô Ma Ha Tỳ Khưu Bồ Tát Giới, huý Đoàn Thanh Tảo, pháp hiệu Thích Trí Hải, Tổng Trị Sự Tăng Già Toàn Quốc, hóa thân Bồ Tát thiền tọa hạ. (dập nhẹ 1 tiếng chuông)

 

Đại chúng hòa:  Chí tâm đảnh lễ

(1 lạy, 1 tiếng chưông)

 

Điển lễ xướng:


Chí tâm đảnh lễ, Nam Mô Ma Ha Tỳ Khưu Bồ Tát Giới, huý Phạm Đức Hạp, đạo hiệu Thanh Thiệu, pháp hiệu Đức Huy, pháp danh Thích Đức Nhuận, Pháp Chủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam, hóa thân Bồ Tát thiền tọa hạ. (dập nhẹ 1 tiếng chuông)

 

Đại chúng hòa:  Chí tâm đảnh lễ

(1 lạy, 1 tiếng chuông)

 

Điển lễ xướng:

 

Chí tâm đảnh lễ, Nam Mô Ma Ha Tỳ Khưu Bồ Tát Giới, huý Nguyễn Thanh Chữ, pháp hiệu Thích Thanh Thạnh, chứng minh Đạo Sư miền Vĩnh Nghiêm Sài Gòn, hóa thân Bồ Tát thiền tọa hạ.
(dập nhẹ 1 tiếng  chuông)


Đại chúng hòa:  Chí tâm đảnh lễ

(1 lạy, 1 tiếng chuông)

 

Điển lễ xướng:

 

Chí tâm đảnh lễ, Nam Mô Ma Ha Tỳ Khưu Bồ Tát Giới, Hòa Thượng Phổ Tự, trụ trì Tế Xuyên tự, hóa thân Bồ Tát thiền tọa hạ. ( dập nhẹ 1 tiếng  chuông)

 

Đại chúng hòa: Chí tâm đảnh lễ

(1 lạy, 1 tiếng chuông)

 

Điển lễ xướng:

 

Chí tâm đảnh lễ, Nam Mô Ma Ha Tỳ Khưu Bồ Tát Giới, huý Dương văn Hiển, đạo hiệu Phổ Hài Hòa Thượng, trụ trì Tế Cát, hóa thân Bồ Tát thiền tọa hạ.

(dập nhẹ 1 tiếng chuông)

 

Đại chúng hòa:  Chí tâm đảnh lễ

(1 lạy, 1 tiếng chuông)

 

Điển lễ xướng:


Chí tâm đảnh lễ, Nam Mô Ma Ha Tỳ Khưu Bồ Tát Giới, huý Nguyễn Thanh Dương, đạo hiệu Thích Thông Dũng, trụ trì Mai Xá tự, hóa thân Bồ Tát thiền tọa hạ. (dập nhẹ 1 tiếng  chuông)

 

Đại chúng hòa:  Chí tâm đảnh lễ

(1 lạy, 1 tiếng chuông)

 

Điển lễ xướng

 

Chí tâm đảnh lễ, Nam Mô Ma Ha Tỳ Khưu Bồ Tát Giới, Hòa Thượng Thích Thanh Thịnh, trụ trì Bà Đá tự, hóa thân Bồ Tát thiền tọa hạ. (dập nhẹ 1 tiếng  chuông)

 

Đại chúng hòa:  Chí tâm đảnh lễ

(1 lạy, 1 tiếng chuông

 

 

Điển lễ xướng:

 

Chí tâm đảnh lễ, Nam Mô Ma Ha Tỳ Khưu Bồ Tát Giới, Hòa Thượng Thích Thanh Tích, trụ trì chùa Hương, hóa thân Bồ Tát thiền tọa hạ. (dập nhẹ 1 tiếng  chuông)

 

Đại chúng hòa:  Chí tâm đảnh lễ

(1 lạy, 1 tiếng  chuông)

 

Điển lễ xướng:

 

Chí tâm đảnh lễ, Nam Mô Ma Ha Tỳ Khưu Bồ Tát Giới, Hòa Thượng Thích Thanh Ất, trụ trì Trung Hậu tự, hóa thân Bồ Tát thiền tọa hạ. (dập nhẹ 1 tiếng chuông)

 

Đại chúng  hòaChí tâm đảnh lễ

(1 lạy, 1 tiếng  chuông)

 

Điển lễ xướng:

 

Chí tâm đảnh lễ, Nam Mô Ma Ha Tỳ Khưu Bồ Tát Giới, Hòa Thượng Thích Thái Hòa, trụ trì Tú Yên tự, hóa thân Bồ Tát thiền tọa hạ. (dập nhẹ 1 tiếng  chuông)

 

Đại chúng  hòa:  Chí tâm đảnh lễ

(1 lạy, 1 tiếng chuông)

 

Điển lễ xướng:

Chí tâm đảnh lễ, Lịch Đại Tổ Sư, Chư Tôn Pháp phái Sơn Môn, hóa thân Bồ Tát thiền tọa hạ. (dập nhẹ 1 tiếng  chuông)

 

Đại chúng hòa:  Chí tâm đảnh lễ

(1 lạy, 1 tiếng chuông)

 

Điển lễ xướng:

 

Chí tâm đảnh lễ chư tôn đức Giác linh dòng phái Vĩnh Nghiêm hóa thân Bồ tát thiền sư tọa hạ. (dập nhẹ 1 tiếng  chuông)

 

            Đại chúng hòa:  Chí tâm đảnh lễ

            (1 lạy, 1 tiếng chuông)

 

            Điển lễ xướng:

 

Chí tâm đảnh lễ, chư vị hương linh thâm ân phụ mẫu Tăng già lam nội hộ trì Phật Pháp.  (dập nhẹ 1 tiếng chuông)

 

Đại chúng hòa:  Chí tâm đảnh  lễ

(1 lạy, 1 tiếng chuông)

 

Điển lễ xướng:

 

Chí tâm đảnh lễ chư vị hương linh đa sinh phụ mẫu các tộc các phái thất tổ cửu huyền ký tiến tại Tổ đình Vĩnh Nghiêm Cali Mỹ quốc. (dập nhẹ 1 tiếng chuông)

 

Đại chúng hòa:  Chí tâm đảnh lễ
(3 lạy, mỗi lạy một tiếng chuông, lạy cuối cùng 3 tiếng chuông)

 

 1. NIỆM PHẬT- HỒI HƯỚNG

(Đại chúng đồng tụng)

 

Lòng từ Phật độ khắp quần sinh,

Hỷ xả cứu vớt chúng hữu tình,

Tướng tốt trang nghiêm thân rực rỡ,

Chúng con kính nguyện dốc lòng thành.

( 1 tiếng chuông)

 

Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

(3 lẩn,  3 tiếng chuông)

 

Nam mô A Di Đà Phật

(3 lần, 3 tiếng  chuông)

 

Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát.

(3 lần, 1 tiếng chuông)

 

Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát.

 (3 lần, 1 tiếng chuông)

 

Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát

(3 lần, 1 tiếng chuông)

 

Nam mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát

(3 lần,  1 tiếng chuông)

 

Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát

 (3 lần, 3 tiếng chuông, dứt mõ)

 

HỒI HƯỚNG

Chủ lễ xướng:

 

Nguyện đem công đức
Trì chú, tụng kinh,

 

Lễ niệm hồng danh

Hồi hướng Tôn Đức Tổ Sư

Cao đăng Phật Quốc. (1 tiếng chuông)

 

Chư Vị hương linh

Các tộc các phái,

Ký hậu ký vong,

Tại chùa Vĩnh Nghiêm

Siêu sinh Tịnh Độ. (1 chuông)

Cùng pháp giới chúng sinh,

Chung hưởng phước lành

Trọn thành Phật đạo. (1 chuông)

 

(Đồng tụng)


Công đức tụng kinh thật tuyệt vời,

Hồi hướng chúng sinh khắp mọi nơi.

Xa bến mê sớm về bờ giác,

Âm dương phúc lợi được an vui.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.

 

 (3 lần,  3 tiếng  chuông , chuyển mõ sang nhịp đôi)

 

6. PHÁT NGUYỆN

 

(Đại chúng đồng tụng theo nhịp mõ đôi)

Chúng con xin dốc lòng phát nguyện

Nguyện cho con đời hiện tại đây

Phúc duyên trí tuệ vẹn đầy,

Tội tình báo chướng mảy may chẳng còn

Bao phiền não làm con khổ sở

Cùng duyên trần xin dũ sạch không,

Thân tâm như thể gương trong

Bao pháp mầu nhiệm con thông hiểu liền

Chúng sinh dẫu vô biên vô lượng.

Độ cho đều sung sướng yên vui.

Ngôi Chánh Giác là ngôi cao nhất,

Ngày đêm con xin dốc lòng cầu.

Giữ gìn trọn vẹn trước sau.

Ngàn kia đi chẳng bao lâu tới liền.

Xin cho con được như nguyền.

(3 tiếng  chuông, dứt mõ)

 

8 . TAM TỰ QUY

Con về nương tựa Phật rồi,

Cầu cho hết thảy muôn loài chúng sinh

Đều hiểu thấu rõ rành đạo cả

Lòng Bồ Đề mở rộng từ nay.

 (1 tiếng chuông, 1 lạy)

 

Con về nương tựa Pháp rồi,

Cầu cho hết thảy muôn loài chúng sinh.

Hiểu thấu hết nghĩa Kinh, Luật, Luận.

Trí tuệ như biển lớn khôn lường.

(1 tiếng chuông, 1 lạy)


Con về nương tựa Tăng rồi,

Cầu cho hết thảy muôn loài chúng sinh.

Tu sửa hết việc mình việc chúng.

Không hề còn chút chướng ngại chi.
(3 tiếng chuông, 1 lạy)

 

Cúi xin chư Phật, Thánh, Hiền.

Con xin đem hết mọi duyên phúc lành.

Cầu cho con với muôn loài.

Đều cùng thành Phật con nay ơn nhờ.

                                                               

                (đồng vái xuống và thoái lui)

 


Ghi Chú:

 

1.     Trước khi nhập niết bàn, đức Phật Thích Ca đã khai thị cho đại chúng và chân truyền chính pháp nhãn tạng cho Ngài Ma Ha Ca Diếp tại hội Linh Sơn. Rồi Ngài Ca Diếp truyền lại cho Ngài A Nan. Truyền thửa kế tiếp tới Bồ Đề Đạt Ma đời thứ 28 (TL).

2.     Từ Tổ Bồ Đề Đạt Ma (Tổ thứ nhất truyền vào Trung Hoa) tới Tổ thứ hai là Huệ Khả, Tổ thứ ba là Tăng Xá, Tổ thứ tư là Đạo Tín (654 TL), Tổ thứ năm là Hoàng Nhẫn (675 TL), Tổ thứ sáu là Huệ Năng (713 TL).

3.     Cùng thời với Tổ thứ tư (Đạo Tín) thì có Ngài Tỳ Ni Đa Lưu Chi (594 TL) vâng lời Tổ thứ ba là Tăng Xáng sang đất Giao Châu (Việt Nam) trú tại Chùa Pháp Vân làng Văn Giáp, Huyện Thượng Phúc, Tỉnh Hà Đông, dịch kinh Tổng Trì và truyền tâm ấn cho Ngài Pháp Hiền và kế truyền tới đời thứ 19 là Ngài Y Sơn  (1216 TL). có 28 vị ghi rỏ phương danh.

4.     Ngài Vô Ngôn Thông: là học trò Tổ Bách Trượng, trú tại Chù An Hòa, hành đạo dưới thời nhà Đường Trung Hoa (829 TL). Ngài sang An Nam trú tại chùa Kiến Sơ làng Phù Đổng, Bắc Ninh. Phái Vô Ngôn Thông từ sơ tổ là Ngài Cẩm Thành (860TL) truyền xuống 15 đời tới Ứng Vương đời thứ 15 có 40 vị ghi rỏ phương danh.

 

 

5. Phái Thảo Đường: trong sách Truyền Đăng Lục ghi rằng Ngài Thảo Đường là đệ tử thiền sư tu ở nuối Tuyết Đậu dưới thời nhà Minh Trung Hoa. Ngài Thảo Đường sang hành đạo tại đất Chiêm Thành. Vua Lý Thánh Tông đi đánh Chiêm Thành bắt được vua nước ấy là Chế Cử và nhiều dân lính làm tù binh. Trong đám tù binh nầy có vị Tăng Lục hiệu là Thảo Đường đệ tử của Ngải Tuyết Đậu Minh Giáo. Biết rỏ nguồn góc là bậc cao tăng thiền sư, vua Lý

5.     Thánh Tông thọ giáo làm đệ tử lập ra phái Thảo Đường truyền thừa được 5 đời có 19 vị ghi rỏ phương danh. Từ tổ thứ nhất là Lý Thánh Tông (1054 TL), tới đời thứ 19 la ngài Phụng Ngự (1205 TL).

6.     Phái Trúc Lâm Yên Tử: Từ ngài Điều Ngự Giác Hoàng (vua Trần Nhân Tôn (1278-1308 TL)) là tổ thứ nhất, ngài Pháp Loa là tổ thứ nhì, ngài Huyền Quang là tổ thứ ba và truyền cho nhiều đệ tử nhưng không liệt kê rỏ phương danh.

7.     Tất cả các giòng phái trên không hành trì chuyên biệt mà đều dung hóa với nhau các pháp môn tu: Thiền Định, Mật Tông, hay Tịnh Độ hướng về mục đích hoằng dương Phật đạo tiếp độ quần sinh.

8.     Dưới thời vua Lê Hy Tông (1573-1599) một vị vương công họ Trịnh là Lân Giác lập ra phái Liên Tôn tại chùa Liên Phái, Bạch Mai,Hà Nội.

 


CHƯƠNG TRÌNH LỄ HỘI HẰNG NĂM

CHÙA VĨNH NGHIÊM

 

 

Tháng Giêng Âm Lịch: 

Đàn Dược Sư Thất Khu Đại Hội

              (Tiến sứ cầu an đầu năm cho đại chúng Phật tử)

 

Tháng Tư Âm Lịch:       Đại Lễ Phật Đản.

                                   (Phật Thích Ca Đản sinh).

 

Tháng Bẩy Âm Lịch:      Lễ Hội Vu-Lan Xá Tội.

  (Tiến sớ cầu siêu cho Cửu Huyền Hương Linh quá vãng)

 

Tháng Mười Âm Lịch:

Giỗ Hòa Thượng Thich Tâm Giác

                       và Hiệp Kỵ Chư Tôn Đúc Giác linh

 

Tháng Mươi Một Âm Lịch:   Lễ Hội Di-Đà

                              (Hành Sám và Nhập Phật Thất ).

 

 

Tháng Chạp Âm Lịch:  Lễ Phật Thích Ca Thành  Đạo              

                                 và Giỗ Tổ Vĩnh Nghiêm.

 

 

* Ghi chú: Các ngày lễ trên có chương trình riêng

 

 

Comments